در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 63 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 63 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

من، یار مهربانم، دانا و خوش بیانم              گویم سخن فراوان، با آنکه بی زبانم

2- نام دوستت را بنویس؛ یکی از کلمه های زیر را انتخاب کن و با آن یک جمله درباره ی دوستت بنویس.

هنرمند، توانمند، ثروتمند، دردمند، کارمند

پیمان: پیمان در یک خانواده ی ثروتمند زندگی می کند.

سارا: مادر سارا کارمند است.

3- کلمه های جدول، از چپ به راست و از راست به چپ، معنی دار هستند. خانه ها و جاهای خالی را کامل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 63 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس یار مهربان

برچسب شده در: