در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 68 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 68 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟            یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟

2- به این دو تصویر با دقّت نگاه کن و یک تفاوت آن ها را در یک جمله بنویس.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 68 نگارش سوم

در تصویر سمت راست پسری دیده می شود که در تصویر سمت چپ نیست. (پسر وسطی پشت اسب)

3- این تکه های سنگ را از معدنی در نیشابور بیرون آورده اند. کلمه های مربوط را روی سنگ بنویس، سپس حرف اول آن ها را کنار هم بگذار تا بدانی از این معدن، چه چیزی استخراج می شود.

image 135

گام به گام صفحات دیگر درس نویسنده ی بزرگ

برچسب شده در: