در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 72 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 72 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

تو را می توان چون گل و سبزه بو کرد       چه راحت چه ساده به سوی تو رو کرد

2- در هر ستون به جای حرف اول، دوم و سوم کلمه ی «موش»،  یک حرف جدید بنویس تا کلمه های معنی داری ساخته شود.

image 141

گام به گام صفحات دیگر درس اتفاق ساده