در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 81 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 81 نگارش پنجم

2. در جاهای خالی کلمه هایی بنویسید که درباره‌ی اسم قبل از خود توضیح دهند.

باد تندی بر صحرا می وزید و خار و خاشاک را با خود به هر سو می برد راه ……سخت…… بچّه شیر را …… خسته…… و بی رمق کرده بود.

غذای ……خوشمزه…… مادرم را خورده بودم و توی رختخواب ……نرم…… خوابیده بودم.

ته نهر سنگریزه بود و لابه لای سنگریزه ها پر از ماهی های ……زیبا…… و ……رنگارنگ…… و ……سریع…… بود.

پیرزن ……خسته…… و ……ناتوان…… بود.

3. پاسخ هر سؤال را در خانه های خود بنویسید و رمز جدول را پیدا کنید.

1. بوی خوشی دارد.

2. به معنی دستور است.

3. ناپسند است.

4. پلی رنگی در آسمان

5. دارای اعتبار و بها

6. دلیری

7. عکس را در آن می گذارند.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 81 نگارش پنجم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 81 نگارش پنجم

گام به گام سایر صفحات درس کاجستان

برچسب شده در: