در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 83 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 83 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

ای مادر عزیز که جانم فدای تو      قربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نشد محبت یاران و دوستان     همپایه ی محبت و مهر و وفای تو

2- در جدول زیر، یک کلمه با کلمه های دیگر فرق دارد. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

جواب هنر و سرگرمی صفحه 83 نگارش چهارم

این کلمات متفاوت می باشند:

سطر اوّل: عالم

سطر دوم: بی عمل

سطر سوم: زنبور

سطر چهارم: بی عسل

سطر پنجم: مانَد