در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 84 نگارش سوم همراه شما هستیم.

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

چو ایارن نباشد، تنِ من مباد            بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد

2- در چرخ و فلک زیر با توجه به شماره های درس ها، یک کلمه ی جمع از متن درس پیدا کن و بنویس.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 84 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس ایران آباد

برچسب شده در: