در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 88 نگارش ششم همراه شما هستیم.

از نقطه ی شروع، پنج تا پنج تا خانه ها را بشمارید و حروف به دست آمده را یادداشت کنید. با کنار هم قرار دادن حروف، یک جمله ی زیبا به دست می آید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 88 نگارش ششم

جمله:                خنده یعنی اینکه دل ها زنده است

برچسب شده در: