در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 91 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 91 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

اینجا خلیج فارس، چون قلب میهن است             نامش همیشگی در سینه ی من است

2- یک کلمه از درس انتخاب کن. مخالف آن را بنویس. بعد جمله ای بنویس که هر دو کلمه، در آن باشد.

گرم، سرد

هوا در تابستان گرم و در زمستان سرد است.

3- جدول رنگارنگ: با دقت به جدول نگاه کن. کلماتی را که با هم شباهت دارند، مانند نمونه، با یک رنگِ مشخص، رنگ آمیزی کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 91 نگارش سوم

برچسب شده در: