در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 96 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 96 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

به دست خود درختی می نشانم               به پایش جوی آبی می کشانم

2- به کلمه های زیر دقت کن. با نشانه ی آخر هر کلمه، واژه بعدی شروع می شود. این کار را ادامه بده و جاهای خالی را کامل کن.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 96 نگارش سوم

پرندگان ←  نسیم ←  میمون ←  نشاط ←  طبیعت ←  ترتیب ← بزرگ ← گیاه

از بین کلمه های بالا، سه کلمه را به دل خواه انتخاب کن و در یک جمله به کار ببر.

در طبیعت بودیم که دیدیم پرندگان لا به لای گیاهان بزرگ مخفی می شدند.

3- قطعاتِ این جورچین، به هم ریخته اند. آن ها را مطابق با شماره های جورچین، شماره گذاری کن. سپس جمله ی روی آن را بخوان و بنویس.

image 380

طبیعت سرمایه ی ملّی ماست. در حفظ آن کوشا باشیم.

برچسب شده در: