در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 98 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 98 نگارش چهارم

1- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

حمد بر کردگار یکتا باد                  که مرا شوق درس خواندن داد

در سر من هوای درس نهاد           در دل من محبت استاد

2- پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنویسید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 98 نگارش چهارم