در این نوشته با جواب واژه آموزی صفحه 31 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب واژه آموزی صفحه 31 فارسی پنجم

جمله‌های زیر را بخوانید و به کلمه‌های مشخّص شده و معنای آن‌ها، توجه کنید.

برای خرید، نزد زرگر رفتم.

زرگر: کسی است که با زر یا طلا، زیور آلات می سازد.

صبح که به مدرسه می آمدم به رفتگر، سلام کردم.

رُفتگر: کسی است که کوچه و خیابان را تمیز می کند.

پروردگار مهربان، به ما نعمت‌های فراوانی داده است.

پروردگار: آفریننده‌ی جهان هستی.

محمّد زکریای رازی با رودکی هم روزگار بود.

روزگار: به دوره‌ای از زمان می گویند.

واژه + گر

واژه + گار

حالا تو بگو

کارگر: کسی که کار می کند.

آموزگار: کسی که در مدرسه به بچه ها آموزش می دهد.

دادگر: کسی که عدالت دارد.

پرهیزگار:کسی که کارهای حرام و بد انجام نمی دهد.

برچسب شده در: