در این نوشته با جواب و ترجمه Conversation صفحه 16 زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب و ترجمه Conversation صفحه 16 زبان هفتم

Listen to the teacher and her students talking about birthdays.

به صحبت های معلّم و دانش آموزانش پیرامون روز تولّد گوش کنید.

Teacher: Nargess, when is your birthday?

معلّم: نرگس، تولّد شما چه موقع است؟

Nargess: It’s in Mehr.

نرگس: ماه مهر است.

Teacher: Really? How old are you now?

معلّم: واقعاً؟ الان چند سالته؟

Nargess: I’m 12.

نرگس: 12 سالمه.

Teacher: What about you, Tahereh?

معلّم: تو چطور، طاهره؟

Tahereh: My birthday is in …………

طاهره: تولّد من در ……………

برچسب شده در: