در این نوشته با جواب و ترجمه Practice صفحه 17 زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب و ترجمه Practice صفحه 17 زبان هفتم

sten to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال های گوش کنید. سپس با دوس خود سوال کنید و جواب دهید.

How old are you?                I’m 12.

                                          I’m 12 years old.

شما چند سالته؟                     من 12 سال دارم (12 سالمه)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

When is your birthday?               It’s in khordad.

When’s your birthday?                In khordad.

به مثال ها گوش کنید. سپس با دوست خود سوال کنید و جواب دهید.

تولّد شما چه موقع است؟               در خرداد است.

تولّد شما چه موقع است؟               خرداد

برچسب شده در: