جواب پاسخ دهید صفحه ۲۰ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پاسخ دهید صفحه ۲۰ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب پاسخ دهید صفحه 20 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پاسخ دهید صفحه 20 زمین شناسی یازدهم

1) عامل باز و بسته شدن اقیانوس ها چیست؟

وقتی دو ورقه اقیانوسی – اقیانوسی و یا اقیانوسی  –قاره ای از یکدیگر دور می شوند موجب گسترش بستر اقیانوس می شود و وقتی دو ورقه های اقیانوسی – اقیانوسی و یا اقیانوسی – قاره ای به یکدیگر نزدیک می شوند در اثر برخورد و فرورانش موجب بسته شدن بستر اقیانوس می شود.

(عامل باز شدن حرکت واگرای ورقه هاست و عامل بسته شدن همکرایی ورقه هاست)

2) چرا با وجود گسترش بستر اقیانوس ها، وسعت سطح زمین افزایش نمی یابد؟

در قسمتی از یک ورقه که مواد مذاب بالا می آید و موجب ایجاد پوسته جدید می شود در طرف دیگر پوسته تشکیل شده در اثر فرورانش به داخل گوشته نفوذ کرده و ذوب می شود و پوسته از بین می رود و به این دلیل وسعت سطح همه ورقه های زمین افزایش نمی یابد و ثابت است.

چون در محل برخوردها (همگرایی) ورقه هایی به زیر دیگر ورقه ها کشانده می شوند و به همان اندازه که باز شدن داریم به همان نسبت هم نزدیک شدن یا همگرایی ورقه ها را داریم که باعث می شود که مساحت زمین تغییر نکند.

3) علت فرورانش ورقه اقیانوسی چیست؟

بیشتر بودن چگالی ورقه‌ی اقیانوسی نسبت به ورقه قاره‌ای است.

4) نتیجه فرورانش ورقه اقیانوسی – قاره ای و اقیانوسی – اقیانوسی چیست؟

وقتی ورقه اقیانوسی به ورقه قاره‌ای برخورد می کند ورقه اقیانوسی که چگالی بیشتری دارد به زیر ورقه قاره‌ای می رود و گودال تشکیل می شود. ایجاد زلزله و تشکیل رشته کوه های آتشفشانی هم نتیجه این فرورانش است.

در اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی، ورقه‌ای که چگالی بیشتری دارد به زیر ورقه دیگر می رود و جزایر آتشفشانی (جزایر قوسی) تشکیل می شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه