در این نوشته با جواب پرسش صفحه 18 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 18 فیزیک یازدهم تجربی

به نظر شما چرا خطوط میدان الکتریکی برایند هرگز یکدیگر را قطع نمی‌کنند؟


از آنجایی که به بارهای الکتریکی در راستای خطوط میدان نیرو وارد می‌شود، اگر خطوط میدان در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، در این نقطه دو میدان الکتریکی برایند در جهت‌های مختلف وجود خواهد داشت. بنابراین با قرار دادن ذره‌ی باردار در این نقطه، دو مسیر حرکت برای ذره پیش‌رو است که امکان‌پذیر نیست. بنابراین خطوط میدان برایند یکدیگر را قطع نمی‌کنند.