در این نوشته با جواب پرسش صفحه 46 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 46 آزمایشگاه دهم

1) برای درک بهتر این آزمایش، چه اصولی از فیزیک را باید بدانیم؟

الف) اصل پاسکال : اگر فشار بر یکمایع محصور تغییر کند این تغییرفشار به تمامی قسمت های مایع و دیواره ظرف وارد می شود.

ب) اصل ارشمیدس: وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم در شاره ای فرو رود، شاره نیرویی بالاسو بر آن وارد می کند که با وزن شاره جابجا شده توسط جسم برابراست.به عنوان نتیجه این اصل می توان گفت اگر چگالی جسم از چگالی شاره کمتر باشد جسم روی شاره شناور می شود و اگر برابر باشد، جسم غوطه ور می شود و اگر چگالی جسم از چگالی شاره بیشتر باشد جسم ته نشین می شود.در مورد نی غواص بسته به فشاری که به دیواره بطری وارد می شود هر سه حالت می تواند پیش بیاید.

2) چگونه زیردریایی ها به سطح آب می آیند؟

در زیردریایی مخازنی وجود دارد که زمانی که این مخازن از آب پر می شود چگالی زیر دریایی از چگالی آب بیشتر می شود به زیر آب می رود و زمانی که آب داخل آن خالی شود و هوا داخل آن باشد به سطح آب می آید.