در این نوشته با جواب پرسش صفحه 50 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 50 آزمایشگاه دهم

در شکل هنگامی که دوک های به هم چسبیده ردر پایین ریل شیب دار قرار می دهیم، دوک از ریل شیب دار بالا می رود. علت چیست؟

همان طور که گرما خود به خود از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر منتقل می شود.اجسام از محلی که پتانسیل گرانشی بیشتری دارد به محلی که پتانسیلگرانشی کمتری دارد به صورت خود به خود حرکت می کنند.

در این وسیله به ظاهر دیده می شود که جسم از سطح شیب دار بالا می رود و قانون بالا را (که همان قانون پایستگی انرژی است) نقض می کند. در حالی که این گونه نیست و با کمی دقت متوجه می شویم که مرکز جرم دوک در حالی که به ظاهر جسم از سطح شیب دار بالا می رود، در حال نزدیک شدن به مرکز زمین است.