در این نوشته با جواب پرسش صفحه 51 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 51 آزمایشگاه دهم

اگر کیسه کاغذی خالی چای (Tea bag) را به صورت قوطی در آوریم و مانند شکل بالای آن را آتش بزنیم پس از سوختن، باقیمانده های آن به طرف بالا می رود. چه عامل مشترکی میان این پدیده و جریان همرفتی در گازها وجود دارد؟ توضیح دهید.

مقداری هوا داخل قوطی کاغذی چای قرار دارد که بهدلیل شعله گرم شده و چگالی آن کاهش می یابد و به طرف بالا حرکت می کند و همراه با خود باقیمانده هایکاغذ سوخته را بالا می برد. در جریان همرفتی در سیالات و در این آزمایش، عامل حرکت به طرف بالا گرم شدن و کاهش چگالی سیال می باشد.