در این نوشته با جواب پرسش صفحه 53 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 53 آزمایشگاه دهم

آیا قایقی که به این شیوه راه اندازی شده است، یک ماشین گرمایی است؟ این قایق تا چه زمانی به حرکت خود ادامه خواهد داد؟

بله شاید گفت که ساده ترین ماشین گرمایی است که می توان به کمک وسایل ساده ساخت و توضیح ترمودینامیکی آن اینست که تا زمانی که بین منبع گرمایی و آب داخل تشت اختلاف دمای قابل توجهی وجود دارد این قایق به حرکت خود ادامه می دهد