در این نوشته با جواب پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم تجربی

سه ذرّه باردار مانند شکل زیر، روی یک خط راست قرار دارند و فاصلهٔ بارهای سمت راست و چپ از بار میانی برابر است.

جواب پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم تجربی

الف) جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار الکتریکی میانی را تعیین کنید.

جواب پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم تجربی
image 227

 چون بارها هم اندازه و در فاصله‌ی یکسانی از هم قرار دارند، دو نیروی هم اندازه، در یک راستا و در خلاف جهت هم به بار میانی وارد و نیروی خالص صفر می‌شود.