در این نوشته با جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم تجربی

سه ذرّهٔ باردار مطابق شکل زیر، در سه گوشهٔ یک مربع قرار دارند.

image 229

الف) جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی را تعیین کنید.

image 229

ب) اگر ذرّهٔ سمت چپ پایینی به جای q ، بارq- داشته باشد، جهت نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار سمت راست پایینی چگونه خواهد بود؟

image 230