در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 12 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 12 تاریخ یازدهم انسانی

1- منظور از منابع غیرنوشتاری چیست؟ توضیح دهید.

منابع غیر نوشتاری شامل سه دسته زیر می شوند :

الف) بناهای تاریخی از گذشتگان مثل غار، مسجد و…

ب) آثار شفاهی : برخی از خاطرات شفاهی گذشتگان که امروزه بیان می شود مانند لطیفه ها، شعرها این سخنان آداب و رسوم آن ها را نشان می دهد.

2- تفاوت ها و شباهت های تاریخ های عمومی و سلسله ای را بیان کنید.

در تاریخ عمومی، تاریخ جهان از ابتدا آغاز می شود و شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پردازد و بعد تاریخ ایران را از پادشاهی کیومرث آغاز و تا سلسله ساسانی ختم می کنند اما تاریخ سلسله ای کلیه فرمانروایان کوچک و بزرگ ثبت و نوشته می شوند.

3- چرا سفرنامه ها از منابع مهم تاریخ نگاری محسوب می شوند؟

سفرنامه در واقع از دیدگاه نشان دادن شرایط اجتماعی جامعه بسیار ارزشمند است در سایر روش ها به شرایط اجتماعی و نحوه زندگی مردم عادی پرداخته نمی شود.

4- متون جغرافیایی چه نوع اطلاعاتی از گذشته ارائه می دهند؟

این نوشته ها اطلاعات خوبی در رابطه با فرهنگ نوع معیشت، آب و هوا، وضعیت اقتصادی، وضعیت راه ها و نظامی، بندرها، برج ها، دژ ها، رودها، شهرها و حکومت ها محلی می گذارد.

5- به نظر شما کدام یک از انواع منابع معرفی شدۀ تاریخی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ برای اثبات نظر خود چه استدلالی دارید؟

تمامی گونه ها هر کدام در جای خود تاثیر مناسبی دارند و اطلاعات خوبی در اختیار می گذارند.