در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 52 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 52 تاریخ معاصر یازدهم

1) پیش از جریان مهاجرت صغرى چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟

1- ماجرای نوربلژیکی

2- نارضایتی مردم ایالت ها

3- ماجرای بانک استقراضی روس

4- فلک کردن تاجران قند

5- مهاجرت صغری

2) علل جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی را توضیح دهید.

موسیو نوز بلژیکی کارگزار روس ها در امور گمرک ایران بود و از قبل با بدرفتاری افکار عمومی را بر ضد خود تحریک کرده بود. در جشن بال ماسکه با لباس روحانیون و در حالی که قلیان به دست داشت، عکس گرفت. این عکس در محرم سال 1283 شمسی در میان مردم عزادار پخش شد و موجب اعتراض مردم شد.

3) مهاجران در مهاجرت صغرى چه خواسته هایى داشتند؟

1- ایجاد عدالت خانه در همه شهرها

2- عمل به قانون اسلامی

4) منظور از سنّت بست نشینى چیست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از این سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟

تحصن افراد تحت تعقیب یا مردمی که در مساجد و زیارتگاه ها خواسته ای داشتند. با تشویق مردم به تحصن در باغ سفارت انگلیس توسط عده ای از عوامل خود که در جرگه آزادی خواهان نفوذ کرده بودند.

5) به هنگام مهاجرت کبرى، چه خواسته هایى مطرح شد؟

1- برکناری عین الدوله از صدرات

2- فراهم کردن زمینه بازگشت مهاجران به تهران

3- ایجاد عدالتخانه

4- تشکیل دارالشورا (مجلس)

6) مظفرالدین شاه در راستاى خواسته هاى مشروطه خواهان چه اقداماتى انجام داد؟

1- او عین الدوله را عزل کرد.

2- فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در 14 مرداد 1285 ش صادر کرد.

3- قانون اساسی مشروطه را امضا کرد.