در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 61 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 61 تاریخ معاصر یازدهم

1) دو مورد از بی اعتنایی های محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمایندگان مجلس شورای ملی را ذکر کنید.

1) 1- دعوت نکردن نمایندگان مجلس به جشن تاجگذاری بود.

2) اصل دوم متمم قانون اساسی درباره چه موضوعی بود؟

خودداری از امضای متمم قانون اساسی

2) نظارت 5 نفر از مجتهدان بر قوانین مجلس تا خلاف شرع نباشد.

3) دولت روسیه به چه دلایلی با انقلاب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟

1- جلوگیری از نفوذ انگلیس

2- کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.

3- پیشگیری از قیام ملت های منطقه قفقاز، تحت تاثیر پیروزی مشروطه خواهان

4) روسیه و انگلستان براساس قرارداد 1907چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟

به خاطر ترس از قدرت گرفتن آلمان در اروپا و جلوگیری از نفوذ آن کشور با هم به تفاهم رسیدند و ایران را به 3 منطقه تقسیم کردند.

1- قسمت شمالی ایران از قصر شیرین-اصفهان-یزد و خواف تحت نفوذ روس

2- قسمت مرکزی بی طرف که شامل صحراها و بیابان های بی آب و علف می شد، کرمان و بندرعباس

3- منطقه جنوب شرقی و استان سیستان و بلوچستان منطقه تحت نفوذ انگلیس به خاطر حفظ هند

5) نمایندگان اولین دورهٔ مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفتند؟

1- دریافت وام از دولت های خارجی را رد و برای حل این مشکل به تاسیس بانک ملی اقدام کردند.

2- اخراج نوز بلژیکی که پست مهم مالی ایران در دست او بود.