جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم-صفحه 24-25-26


haladars مرداد 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم-صفحه 24-25-26

در این نوشته با جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

1-1 و 1-2 فیزیک: دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک

1- در چه صورت یک مدل یا نظریهٔ فیزیکی بازنگری می‌شود؟


نتایج آزمایش‌های جدید ممکن است منجر به بازنگری مدل یا نظریه ای شود یا حتی ممکن است نظریه‌ای جدید جایگزین آن شود.

2- فرایند مدل سازی در فیزیک را با ذکر یک مثال توضیح دهید.


برای مثال در بررسی حرکت اجسام در قرقره‌ها از جرم نخ و قرقره‌ و نیروی اصطکاک بین نخ و قرقره صرف نظر کرده و فقط نیروی وزن اجسام را در حرکت در نظر می‌گیریم.

3-1 و 1-4 اندازه گیری و کمیت‌های فیزیکی و اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها 3 نقشهٔ مفهومی زیر را کامل کنید.

4- سعی کنید با نگاه کردن، طول برخی از اجسامی را که در محیط اطرافتان هستند، بر حسب سانتی متر یا متر برآورد کنید. سپس طول آنها را با خط کش یا متر اندازه بگیرید. برآورد‌های شما تا چه حد درست بوده‌اند؟


تخمین امری تجربی است و با افزایش مهارت تخمین می‌توان برآوردهای بهتری انجام داد.

 طول میز معلمطول یک خودکارطول کلاس
اندازه برآورد شده120cm16cm6cm
اندازه واقعی135cm13cm6/3m

5- جرم یک سوزن ته گرد را چگونه می‌توان با یک ترازوی آشپزخانه اندازه گیری کرد؟


برای مثال تعداد 50 سوزن را بر روی ترازوی آشپزخانه قرار داده و جرم آنها را اندازه‌گیری می‌کنیم. اگر جرم قرائت شده با ترازو را به 50 تقسیم کنیم، جرم هر سوزن به دست می‌آید.

6- گالیله در برخی از کارهایش از ضربان نبض خود به عنوان زمان سنج استفاده کرد. شما نیز چند پدیدهٔ تکرارشونده در طبیعت را نام ببرید که می‌توانند به عنوان ابزار اندازه گیری زمان به کار روند.


گردش زمین به دور خود، گردش زمین به دور خورشید، گردش ماه به دور زمین، جزر و مد دریاها

7- الف) هر میکروقرن، تقریباً چند دقیقه است؟

1-1 و 1-2 فیزیک: دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک

1- در چه صورت یک مدل یا نظریهٔ فیزیکی بازنگری می‌شود؟
نتایج آزمایش‌های جدید ممکن است منجر به بازنگری مدل یا نظریه ای شود یا حتی ممکن است نظریه‌ای جدید جایگزین آن شود.

2- فرایند مدل سازی در فیزیک را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
برای مثال در بررسی حرکت اجسام در قرقره‌ها از جرم نخ و قرقره‌ و نیروی اصطکاک بین نخ و قرقره صرف نظر کرده و فقط نیروی وزن اجسام را در حرکت در نظر می‌گیریم.

3-1 و 1-4 اندازه گیری و کمیت‌های فیزیکی و اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها 3 نقشهٔ مفهومی زیر را کامل کنید.

4- سعی کنید با نگاه کردن، طول برخی از اجسامی را که در محیط اطرافتان هستند، بر حسب سانتی متر یا متر برآورد کنید. سپس طول آنها را با خط کش یا متر اندازه بگیرید. برآورد‌های شما تا چه حد درست بوده‌اند؟
تخمین امری تجربی است و با افزایش مهارت تخمین می‌توان برآوردهای بهتری انجام داد.

 طول میز معلمطول یک خودکارطول کلاس
اندازه برآورد شده120cm16cm6cm
اندازه واقعی135cm13cm6/3m

5- جرم یک سوزن ته گرد را چگونه می‌توان با یک ترازوی آشپزخانه اندازه گیری کرد؟
برای مثال تعداد 50 سوزن را بر روی ترازوی آشپزخانه قرار داده و جرم آنها را اندازه‌گیری می‌کنیم. اگر جرم قرائت شده با ترازو را به 50 تقسیم کنیم، جرم هر سوزن به دست می‌آید.

6- گالیله در برخی از کارهایش از ضربان نبض خود به عنوان زمان سنج استفاده کرد. شما نیز چند پدیدهٔ تکرارشونده در طبیعت را نام ببرید که می‌توانند به عنوان ابزار اندازه گیری زمان به کار روند.
گردش زمین به دور خود، گردش زمین به دور خورشید، گردش ماه به دور زمین، جزر و مد دریاها

7- الف) هر میکروقرن، تقریباً چند دقیقه است؟

image 115

ب) یک میلیارد ثانیهٔ دیگر، تقریباً چند سال پیرتر می‌شوید؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

8- هکتار، از جمله یکاهای متداول مساحت است. هر هکتار برابر 10 هزار متر مربع است.
الف) اگر زمین را کره ای یکنواخت به شعاع 6400 کیلومتر در نظر بگیریم (شکل روبه رو)، مساحت آن چند هکتار است؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

ب) تحقیق کنید مساحت کل سرزمین ایران، شامل خشکی و دریا، چند هکتار است؟ این مساحت چند درصد از مساحت کرهٔ زمین است؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

9- یکی از بزرگ‌ترین الماس‌های موجود در ایران، دریای نور به جرم ١٨٢ قیراط، است. این الماس به رنگ کمیاب صورتی شفاف بوده و در خزانهٔ جواهرات ملی نگه داری می‌شود. کوه نور نیز یکی دیگر از الماس‌های مشهور جهان است که جرمی حدود ١٠٨ قیراط دارد و هم اکنون در برج لندن نگه داری می‌شود. با توجه به اینکه هر قیراط معادل ٢٠٠ میلی گرم است، جرم الماس دریای نور و کوه نور بر حسب گرم چقدر است؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

10- سریع‌ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هِسِپرویُوکا است که در مدت 14 روز، 3/7 ر رشد می‌کند (شکل روبه رو). آهنگ رشد این گیاه برحسب میکرومتر بر ثانیه چقدر است؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

11- دستگاه بریتانیایی یکاها، دستگاهی است که در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان همچنان استفاده 1ft =12in می‌شود. یکای اصلی طول در این دستگاه پا (فُوت) و یکای کوچک‌تر آن اینچ است به طوری که است. ارتفاع هواپیمایی را که در فاصلهٔ 30000 پا از سطح آزاد دریاها در حال پرواز است برحسب متر به دست هر اینچ 2/54 سانتی متر است.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

12- قدیمی‌ترین سنگ نوشتهٔ حقوق بشر که تاکنون یافت شده است به حدود ٢٥٥۰ سال پیش باز می‌گردد که به فرمان کورش، پادشاه ایران در دورهٔ هخامنشیان نوشته شده است. مرتبهٔ بزرگی سنّ این سنگ نوشته برحسب ثانیه چقدر است؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

13- تندی شناورها در دریا بر حسب یکایی به نام گره بیان می شود. هر گره دریایی برابر 0/5144  متر بر ثانیه است. تاریخچهٔ گره دریایی به حدود 400 سال پیش باز می گردد، زمانی که ملوانان تندی متوسط کشتی خود را با استفاده از وسیله‌ٰای به نام تندی سنج شناور اندازه می‌گرفتند.

این وسیله، شامل طنابی بود که در فواصل مساوی، گره‌ای روی آن زده شده بود. در حین کشیده شدن طناب به دریا، تعداد گره‌های رد شده از دست ملوان در یک زمان معیّن شمرده می‌شد و تندی متوسط کشتی را به دست می‌آوردند. پس از آن، ملوا‌ن‌ها از واژهٔ «گره» برای بیان تندی متوسط کشتی استفاده می‌کنند.


الف) اگر یک کشتی حمل کالا با تندی 14 گره از بندر شهید رجایی به طرف جزیرهٔ لاوان حرکت کند، تندی آن را برحسب کیلومتر بر ساعت به دست آورید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

ب) مایل، یکی دیگر از یکاهای متداول طول در دستگاه بریتانیایی است. یک مایل دریایی برابر 1852 متر است. تندی کشتی قسمت (الف) را بر حسب مایل بر ساعت به دست آورید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

14- ذرع و فرسنگ از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای طول است. هر ذرع 104 سانتی متر و هر فرسنگ 6000 ذرع است. قشم، بزرگ‌ترین جزیرهٔ خلیج فارس است که مساحت آن از بیش از بیست کشور جهان بزرگ‌تر است. طول این جزیره حدود 120 کیلومتر برآورد شده است. این طول را بر حسب ذرع و فرسنگ بیان کنید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

16- در بسیاری از کارگاه‌های صنعتی، مانند تراشکاری‌ها، اندازه گیری طول با ابزارهای دقیق‌تر از خط کش میلی متری انجام می‌شود.این ابزارها، کولیس و ریزسنج نام دارند که به دو صورت مدرج و رقمی (دیجیتال) ساخته می‌شوند. در درس آزمایشگاه علوم، با نحوهٔ کار کولیس و ریزسنج مدرج و ثبت نتیجهٔ اندازه گیری (شامل دقت ابزار و خطای آن) توسط آنها آشنا خواهید شد. شکل‌های (الف) و (ب)، به ترتیب یک ریزسنج و یک کولیس رقمی را نشان می‌دهد. رقم غیرقطعی و خطای هر یک از این وسیله‌ها را مشخص کنید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

6-1 تخمین مرتبۀ بزرگی در فیزیک

17- الف) مرتبهٔ بزرگی تعداد نفس‌هایی را که یک شخص در طول عمرش می‌کشد، تخمین بزنید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

ب) مرتبهٔ بزرگی تعداد پلک‌هایی را که چشم یک شخص در طول عمرش می‌زند، تخمین بزنید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم

18- مرتبهٔ بزرگی جرم آب اقیانوس‌ها را تخمین بزنید.

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی

7-1 چگالی

19- الف) قطعه‌ای فلزی به شما داده شده است و ادعا می‌شود که از طلای خالص ساخته شده است. چگونه می‌توانید درستی این ادعا را بررسی کنید؟

image 130
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی

پ) نتیجهٔ به دست آمده در قسمت (ب) را با چگالی طلا در جدول 1-8 مقایسه کنید و دلیل تفاوت این دو عدد را بیان کنید.
اطلاعات جدول 1-8، چگالی طلای خالص در دمای صفر درجه و فشار یک اتمسفر نشان می‌دهد. عیار طلا و افزایش دما و فشار، روی حجم و چگالی اثر دارد. 

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی

21- الف) ستاره‌های کوتولهٔ سفید بسیار چگال هستند و چگالی آنها در SI حدود 100 میلیون است. اگر شما یک قوطی کبریت از مادهٔ تشکیل دهندهٔ این ستاره‌ها در اختیار داشتید، جرم آن چند کیلوگرم می‌شد؟ ابعاد و حجم قوطی کبریت را خودتان تخمین بزنید!

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی

ب) اگر جمعیت کرهٔ زمین 7 میلیارد نفر، جرم میانگین هر نفر ۶۰ کیلوگرم و مادهٔ تشکیل دهندهٔ انسان‌ها از جنس ستاره‌های کوتولهٔ سفید فرض شود (فرضی ناممکن!)، ابعاد یک اتاق چقدر باشد تا همهٔ انسان‌ها در آن جای گیرد؟

جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی
جواب پرسش ها و مسئله های فصل 1 فیزیک دهم تجربی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه