در این نوشته با جواب پژوهشگری صفحه 65 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب پژوهشگری صفحه 65 علوم پنجم

اگر نوید و فراز در فاصله‌ای یکسان از تکیه گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می‌توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید.

image 46

نوید سنگین‌تر از فراز است. اگر محل نشستن نوید تغییر نکند، فراز باید دورتر از تکیه گاه قرار بگیرید تا بتواند به بازی با نوید ادامه دهد.

برچسب شده در: