در این نوشته با جواب پیام آیات صفحه 73 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب پیام آیات صفحه 73 دین و زندگی دوازدهم

با توجه به آیات 182 و 183 سوره ی اعراف تحلیل کنید که در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت استدراج است؟

در این آیات که در فعالیت تدبر در قرآن ابتدای درس گنجانده شده است، بر این نکته تاکید شده است که سنت استدراج در خصوص کسانی است که اعتقادی به خدا و دستورات او ندارند (والذین کذبو بایاتنا). بنابراین صرف وفور نعمت دلیل بر گرفتار شدن به استدراج نیست بلکه اگر کسی غرق در نعمت باشد و در همان حال بی اعتقاد به خداوند و دستورات او باشد، او گرفتار استدراج شده است.

حضرت علی (ع) نیز در این خصوص می فرماید: اگر مشاهده کردی، با وجود معصیت غرق در نعمتی بدان گرفتار استدراجی.