در این نوشته با جواب پیام قرانی صفحه 43 قران دوم همراه شما هستیم.

جواب پیام قرانی صفحه 43 قران دوم

image 95

با کمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو کنید.

image 96

خداوند به ما امر فرموده است که از روزیی که در اختیار ما قرار داده است، بخوریم و در همان حال هم شکر این نعمت های الهی که به ما ارزانی داشته است را به جای آوریم.

برچسب شده در: