در این نوشته با جواب پیدا کن و بگو صفحه 40 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب پیدا کن و بگو صفحه 40 فارسی دوم

۱- کلمه هایی را که نشانه های «ـه ه» در آخر آنها صدای «اِ» می دهد.

پرنده – همیشه – لانه – ساده – جاودانه – صمیمانه –گرفته – ادامه

۲- کلمه هایی را که نشانه های «ـه ه» در آخر آنها صدای «هِ» می دهد.

راه – سیاه

3- ……………………………………………………….. .

۳- کلمه هایی که حرف «و» صدا ندارد.

خواهش – خوانش

برچسب شده در: