در این نوشته با جواب پیدا کن و بگو صفحه 45 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب پیدا کن و بگو صفحه 45 فارسی دوم

1- کلمه هایی را که نشانه های «ـه ه» در آن ها صدای «اِ» می دهد.

چه – کاشته – پخته – خسته – رفته – هسته – خانه – ساخته – داده

2- کلمه هایی که نشانه های «ط» یا «ظ» دارند.

منظم – با نشاط

3- ……………………………………………… .

3- کلمه های جمع را پیدا کنید.

گندم ها – کوچه ها – خیابان ها – کشاورزان – خانه ها – باغ ها درخت ها –گل ها

برچسب شده در: