در این نوشته با جواب پیدا کن و بگو صفحه 59 فارسی دوم همراه شما هستیم.

1- کلمه‌هایی را که «می» دارند، (مثلِ می‌آمد)

می خوانند – می فهمند –می نویسند – می کرد – برمی چیدند – می آییم – می خواست – نمی کند

2- کلمه‌هایی را که یکی از نشانه‌های «ﻏ ‍غ‍ ‍غ غ» یا «ذ» دارند.

مغرب –چلچراغ –نگذشت – اذان

3- کلمه هایی که نشانه «ض» دارند.

رضا – وضوخانه

برچسب شده در: