در این نوشته با جواب پیشنهاد صفحه 34 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب پیشنهاد صفحه 34 پیام های آسمانی هفتم

1) سورهٔ فیل را بخوانید و شباهت‌های میان آن و ماجرای طبس را در کلاس برای دوستانتان بیان کنید.

در داستان اصحاب فیل می‌بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی به نام ابابیل را بر سر آنها فرو فرستاد که بر روی آنها سنگ‌های ریزی افکنند و آنها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد. (با امداد غیبی و استفاده از نیروهای طبیعت)