در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه 103 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 103 شیمی دهم

1) دانش آموزی از منابع علمی، انحلال پذیری سدیم نیترات را در دماهای گوناگون مطابق جدول زیر استخراج کرده است.

image 445

او توانست با استفاده از داده های این جدول، معادله « S = 0/8 Theha + 72 »  را به دست آورد.

آ) توضیح دهید او چگونه به این معادله دست یافته است؟

ر رابطه مقابل S انحلال پذیری در دمای مورد نظر و a شیب خط انحلال پذیری است که از تقسیم تفاوت انحلال پذیری بر تفاوت دما قابل محاسبه است و b عرض از مبدا یا انحلال پذیری در دمای صفر است.

image 450

با توجه به جدول انحلال پذیری در این رابطه b، عرض از مبدأ یا انحلال پذیری در دمای صفر برابر 72 می باشد بنابراین داریم

image 448
image 449
image 447

ب) انحلال پذیری سدیم نیترات را در 70 درجه سانتی گراد را پیش بینی کنید.

2) با توجه به جدول زیر، معادله ای برای انحلال پذیری پتاسیم کلرید برحسب دما به دست آورید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 103 شیمی دهم
جواب پیوند با ریاضی صفحه 103 شیمی دهم

3) با مقایسه دو معادله به دست آمده برای سدیم نیترات و پتاسیم کلرید :

آ) تأثیر دما بر انحلال پذیری این دو ماده را مقایسه کنید.

image 452

با توجه به این دو رابطه چون شیب خط انحلال پذیری سدیم نیترات (0/8) از شیب خط انحلال پذیری پتاسیم کلرید (0/3) بیشتر است. لذا اثر دما بر انحلال پذیری سدیم نیترات بیشتر است.

ب) توضیح دهید چرا در هر دمایی، انحلال پذیری سدیم نیترات بیشتر از پتاسیم کلرید است؟

ب) در مقایسه انحلال پذیری دو ماده در بک دما را باید با یکدیگر هم شیب و هم عرض از مبدأ در نظر گرفت وچون در مورد سدیم نیترات هر دو عامل بزرگتر از پتاسیم کلرید است در هر دمایی انحلال پذیری سدیم نیترات از پتاسیم کلرید بیشتر است.

image 451

توجه: برای مقایسه انحلال پذیری در یک فاصله زمانی (نه در یک دما)، عرض از مبدأ (b) مهم نیست و باید به

043a0e57 f1d3 46cf 993d d373a48785ec

 توجه کرد.

برچسب شده در: