در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه 82 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 82 شیمی یازدهم

یک تکه زغال چوب به شکل مکعب با طول ضلع 2cm در نظر بگیرید. حجم این تکه زغال برابر با 8cm^3، در حالی که مساحت کل آن برابر با 24cm^2 است (چرا؟)

حجم مکعب = (طول ضلع) به توان 3

حجم مکعب = 2 × 2 × 2 = 8 سانتی متر مکعب

مساحت کل = 6 × (طول ضلع) به توان 2

مساحت کل = 6 × 2 × 2 = 24 سانتی متر مربع

1) کدام کمیت (حجم یا مساحت کل )، سطح تماس این تکه زغال را با شعله هنگام سوختن نشان می دهد؟ توضیح دهید.

واکنش در سطح زغال که در تماس با اکسیژن است رخ می دهد

2) اگر این مکعب از وسط یک ضلع برش بخورد و به دو مکعب مستطیل تقسیم شود، حساب کنید حجم زغال و سطح تماس آن چه تغییری می کند؟

جواب پیوند با ریاضی صفحه 82 شیمی یازدهم
ظجواب پیوند با ریاضی صفحه 82 شیمی یازدهم

حجم زغال تغییری نمی کند. اما سطح افزایش می یابد

حجم:

(2 × 2 × 1) + (2 × 2 × 1) = 8 Cm^3

مساحت:

8×(2 × 1) + 4×(2 × 2) = 24 Cm^2

3) براساس تحلیل خود از پرسش های بالا، علت تفاوت در سرعت واکنش سوختن تکۀ زغال با گرد آن را توضیح دهید.

با برش زغال در حجم ثابت، نسبت سطح به حجم افزایش می یابد.

حالت اول:

28 ÷ 8 = 3

حالت دوم:

32 ÷ 8 = 4

کمیت افزایش سطح به حجم باعث تقویت و یا تضعیف خواص ماده می شود (که این ویژگی اساس علم نانو است)