در این نوشته با جواب پیوند با زندگی صفحه 117 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب پیوند با زندگی صفحه 117 شیمی دهم

هنگامی که حبوبات و میوه های خشک را برای مدتی درون آب قرار می دهیم، متورم می شوند در حالی که خیار در آب شور چروکیده می گردد. آیا تاکنون اندیشیده اید که در این پدیده ها چه رخ می دهد؟

مولکول های آب خود به خود با عبور از روزنه های دیواره سلولی از محیط رقیق به محیط غلیظ می روند.

اسمز یا گذرندگی : عبور خود به خودی آب از محیط رقیق به محیط غلیظ را اسمز می گویند که در اینجا باعث چروکیدگی خیار می شود.

برچسب شده در: