جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم


haladars مرداد 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

1- الگوها را با رسم شکل مناسب ادامه دهید. زیر شکل‌ها تعداد مربّع‌ها نشان داده شده است. آن را کامل کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم
جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم
جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

1

×

4

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

2

×

4

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

3

×

4

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

4

×

4

2-  به الگوی زیر توجّه کنید. تعداد مربّع‌های شکل چهارم را پیدا کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم
جواب صفحه 10 ریاضی چهارم

راه حلّ دو دانش آموز را در زیر مشاهده کنید. هرکدام را توضیح دهید و یک مرحله آن را پیش ببرید.


راه حلّ فاطمه: فاطمه برای هر شکل به تعداد شماره‌ی شکل ستون سه‌تایی کشیده و یکی نیز به سمت چپ اضافه کرده است.

جواب صفحه 10 ریاضی چهارم

1

+

(

1

×

3

)

جواب صفحه 10 ریاضی چهارم

1

+

(

2

×

3

)

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

1

+

(

3

×

3

)

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

1

+

(

4

×

3

)

راه حلّ زهرا: به تعداد یکی بیشتر از شماره‌ی شکل ستون سه‌تایی کشیده و سپس دوتا از سمت چپ و پایینن را حذف کرده است.

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

2-(2×3)

جواب صفحه 10 ریاضی چهارم

2-(3×3)

جواب صفحه 10 ریاضی چهارم

2-(3×4)

جواب کاردرکلاس صفحه 10 ریاضی چهارم

2-(3×5)

آیا شما می‌توانید روش دیگری پیدا کنید؟


شکل اول را رسم کرده و سپس در هر مرحله یک ستون سه‌تایی به سمت راست اضافه می‌کنیم تا شکل بعدی به دست آید.
با توجّه به شکل‌ها و راه حل‌های بالا جدول زیر را کامل کنید.

654321شماره‌ی شکل
1916131074تعداد مربّع

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه