در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 13 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 13 ریاضی دهم فنی

1) آیا دو نسبت 42 به 88 و 6 به 11 دو نسبت مساوی‌اند؟

بله؛ K برابر است با ………………

جواب:خیر؛ نسبت 6 به 11 برابر است با نسبت 42 به  88 و k برابر است با 0/54

2) آیا دو نسبت 2 به 5 و 10 به 25 دو نسبت مساوی‌اند؟

بله؛ K برابر است با ………………

جواب: خیر؛ نسبت 2 به 5 برابر است با نسبت …………4…… به ………….10…..

3) در یک روزنامه عکس‌ها با ابعاد 6×5 چاپ می‌شوند. در مرحلهٔ صفحه‌آرایی تصمیم گرفته شد عکس‌ها با طول 12 چاپ شوند. عرض عکس‌ها چقدر باید باشد؟

image 1