در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 17 ریاضی چهارم همراه شما هستیم

جواب کاردرکلاس صفحه 17 ریاضی چهارم

1- با توجّه به جدول زیر، عدد نوشته شده را بخوانید.

 هزارمیلیون
96274235

سی و پنج میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار و نهصدو شصت و دو

2- در سال 1390 جمعیت ایران 75,149,669 نفر بوده است.

 هزارمیلیون
66914975

این عدد را بخوانید، بنویسید و در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

3- در شکل زیر یک چک پول 500,000 ریالی را می‌بینید. 500,000 ریال یعنی چند تومان؟

50,000
دو تا از این چک پول‌ها می‌شود 1,000,000 ریال یا 100,000 تومان.

4- رقم‌های طبقه‌ی یکی (یکان، دهگان، صدگان) عددهای زیر را حذف کنید و به جای آنها صفر بگذارید. سپس آنها را به رقم و حروف بنویسید.

423,000→423871
503,000→503971

5- عددهای داده شده به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

image 86

گام به گام سایر صفحات درس معرفی میلیون