در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 28 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 28 ریاضی دهم فنی

1) الف – دو کمیت متناسب را نام ببرید که با هم رابطهٔ معکوس داشته باشند.

تعداد قالی بافان

زمان اتمام بافتن یک فرش

ب- با در نظر گرفتن ارتباط این دو کمیت، مسئله‌ای طرح کنید.

زهرا و خواهرش یک قالی 12 متری را در 30 روز می‌بافند. اگر مادرشان به کمک آنها بیاید این قالی چند روزه بافته خواهد شد؟

رابطه معکوس

جواب کاردرکلاس صفحه 28 ریاضی دهم فنی
جواب کاردرکلاس صفحه 28 ریاضی دهم فنی

2) شمعی به طول 14 سانتی‌متر را روشن می‌کنیم. این شمع در هر 5 دقیقه 1 سانتی‌متر کوتاه می‌شود.

الف- جدول زیر را کامل کنید.

2520151050زمان برحسب دقیقه
91011121314طول شمع
543210میزان کاهش طول شمع

ب- با افزایش زمان، طول شمع چگونه تغییر می‌کند؟ با توجه به سطرهای اول و دوم جدول، آیا زمان و طول شمع کمیت‌های متناسب معکوس یکدیگرند؟ چرا؟

طول شمع کاهش پیدا می‌کند.

بله

زمان

طول شمع

پ- با توجه به سطرهای اول و سوم جدول، چه رابطه‌ای بین زمان و میزان کاهش طول شمع وجود دارد؟ این دو کمیت چه نوع رابطه‌ای با هم دارند؟

مستقیم – رابطه مستقیم