در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 3 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 3 ریاضی پنجم

1- با توجّه به محورها در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

جواب کاردرکلاس صفحه 3 ریاضی پنجم
جواب کاردرکلاس صفحه 3 ریاضی پنجم

2- جدول‌های ارزش مکانی زیر را مانند نمونه پر کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 3 ریاضی پنجم

3- جاهای خالی را پر کنید.


عدد 320000000 از 320 تا یک میلیون ساخته شده است.
عدد 2700500 از 2 تا یک میلیون و 7 100000 تا و 5 تا 100 تا ساخته شده است.
عدد 1000000 از 1000 تا هزارتا و یا از 100 تا ده هزارتا و یا از 10 تا صد هزارتا ساخته شده است.

4- جاهای خالی را مانند نمونه پرکنید.

5 میلیون به علاوه‌ی 4 میلیون می‌شود 9 میلیون

8 صدهزار منهای 4صدهزار می‌شود 4 صد هزار
نصف 6 میلیون می‌شود 3 میلیون

5- در ماه آبان، روزانه دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت فروختیم. در مدّت 10 روز از ماه آبان، چند بشکه نفت فروخته‌ایم؟

10

×

2400000

=

24000000

اگر فروش نفت را دو برابر کنیم، روزانه چند بشکه باید بفروشیم؟

2

×

2400000

=

48000000