در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

1- با توجه به نمودار رو به رو در جدول زیر، جاهای خالی را پر کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم
جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم
 مربعمستطیللوزیمتوازی‌الاضلاع
****
×*×*
××**
ـــــــــــــــ*
جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

2- روی یک ورق کاغذ، مستطیلی به دلخواه رسم کنید و دور آن را ببرید. مستطیل را مانند شکل نام گذاری کنید؛ سپس آن را ابتدا روی یکی از خط‌های تقارن و سپس روی خط تقارن دیگر تا کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم
جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

مانند نمونه، توضیح دهید که شکل به دست آمده چگونه هر یک از خاصیت‌های مستطیل را نشان می‌دهد.

– در مستطیل قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند؛ چون OA روی OC و OB روی OD قرار گرفته است.

الف) همه زاویه‌ها در مستطیل با هم برابرند؛ چون روی هم قرار می‌گیرند.
ب) ضلع‌های رو به رو در مستطیل مساوی‌اند؛ چون هر ضلع بر ضلع مقابلش منطبق می‌شود.
ج) قطرها در مستطیل با هم برابرند؛ چون نصف هر قطر بر نصف قطر دیگر منطبق می‌شود.

3- در یک طرح کاشی کاری، مربع ABCD دیده می‌شود. چهارضلعیِ MNPQ هم با وصل شدن وسط ضلع‌های این مربع تشکیل شده است.

جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم
جواب کاردرکلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

دو دانش آموز توضیح داده‌اند که MNPQ چه نوع چهارضلعی‌ای است. نظر این دو دانش آموز در اینجا آمده است.

مبین
ABCD مربع است.این مربع را روی دو خط تقارنی، که موازی ضلع‌های آن هستند، تا می‌کنیم.
همهٔ ضلع‌های چهارضلعی MNPQ روی هم می‌افتند.
پس، این چهارضلعی لوزی است.
هادی
ABCD مربع است.این مربع را روی دو قطر آن، که محور تقارن نیز هستند، تا می‌کنیم.
همهٔ زاویه‌های چهارضلعی MNPQ روی هم می‌افتند. چون مجموع آنها 360∘ است؛ پس هرکدام 90∘ می‌شوند.
درنتیجه این چهارضلعی مستطیل است.

دلایل هر دو را بخوانید و توضیح دهید که چگونه به کمک این دو نوشته می‌توانیم نتیجه بگیریم که MNPQ مربع است.


چهارضلعی که ضلع‌های مساوی و زاویه‌های 90 درجه دارد، مربع است.

گام به گام سایر صفحات درس چهار ضلعی ها

برچسب شده در: