در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 47 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 47 ریاضی دوم

1- 3 مربّع بردارید. 2 تا را به نیم مربّع (شکل‌های مختلف) تبدیل کنید. با استفاده از آن‌ها، شکل‌های مختلف بسازید. به کمک صفحه‌ی شطرنجی زیر، شکلی را که ساختید، مانند نمونه مشخّص کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 47 ریاضی دوم

2- با تا کردن، شکل‌های زیر را به دو نیمه تقسیم کنید؛ به طوری که یکدیگر را بپوشانند. کدام شکل خطّ تقارن ندارد (در کدام شکل دو نیمه همدیگر را نمی‌پوشانند)؟ شکل آخر 

image 475

3- ساعت چهار و نیم است. سه ساعت بعد ساعت چند است؟ هفت و نیم 

image 473

برچسب شده در: