در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دهم انسانی

در برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و مواردی از این قبیل، اولین گام، پیش‌بینی جمعیت در برنامه‌ریزی است. برای برآورد جمعیت، مدل‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام ویژگی‌های خود را دارند. انتخاب نوع مدل و استفاده از آن در درجهٔ اول به اطلاعات موجود در زمان و سپس به هدف برنامه‌ریزی بستگی دارد. یکی از این روش‌ها، مدل رشد خطی است. این مدل، الگویی از رشد جمعیت را توصیه می‌کند که در آن میزان جمعیت همچنان با نرخ فعلی خود تغییر می‌کند. (روند رشد جمعیت به‌صورت تابعی خطی نسبت به متغیّر زمان است.) فرض کنیم جمعیت یک شهر در سال 1385 برابر یک میلیون و پنجاه هزار نفر و در سال 1395 برابر یک میلیون و دویست و هشتاد هزار نفر بوده است. اگر برای رشد جمعیت این شهر، مدل الگویی رشد خطی را در نظر بگیریم، با رسم نمودار تابع جمعیت، جمعیت این شهر را در سال 1405 به‌طور تقریبی برآورد کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دهم انسانی
جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دهم انسانی