در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، در جدول قرار دهید و سپس با رقم و حروف بنویسید.

جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دوم

برچسب شده در: