در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 61 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 61 ریاضی هشتم

1- عبارت‌های زیر را به ضرب تبدیل کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 61 ریاضی هشتم

2- با تبدیل به ضرب، صورت و مخرج کسر را ساده کنید. (a≠b,ab≠0)

image 230

3-  آیا تساوی −a−b=−(a+b) همواره برقرار است؟

بله

4- چرا مجموع دو عدد زوج، عددی زوج می‌شود؟

2n : عدد زوج

2m: عدد زوج دیگر

2(n+m)=2n+2m : مجموع دو عدد زوج دیگر
یک عدد طبیعی (n+m)

در نتیجه: حاصل ضرب هر عدد طبیعی در عدد 2، یک عدد زوج است.

گام به گام سایر صفحات درس تجزیه عبارت های جبری

برچسب شده در: