در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 67 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 67 ریاضی ششم

1- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید تا هر شکل، تقارن مرکزی داشته باشد.

image 76

2- مانند نمونه، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.

image 77

3- شکلی را که مرکز تقارن دارد، رنگ کنید.

image 78

برچسب شده در: