در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 68 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 68 ریاضی دوم

 1- به کمک محور جمع و تفریق‌ها را انجام دهید.

image 525

200+300=500
400+300=700
500+200=700
900−300=600
800−500=300
700−600=100

2- ابتدا محور را کامل کنید، سپس به کمک آن جواب جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید.

image 528
image 526

3- جمع و تفریق‌ها را با استفاده از جدول صفحه‌ی قبل یا به صورت ذهنی انجام دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه 68 ریاضی دوم

برچسب شده در: