در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم

1- عددهای روی نقشه، جمعیت تقریبی بخش‌هایی از کره‌ی زمین در سال 1393 است. آنها را در جدول ارزش مکانی زیر قرار دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم
جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم
 هزارمیلیونمیلیارد
 یدصیدصیدصیدص
تهران00005521    
ایران00002487    
آسیا0002524614  
جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم

2- دو تا چک پول 500.000 ریالی می‌شود: 1 میلیون ریال
چند تا چک پول 500.000 ریالی می‌شود یک میلیارد ریال؟ 2000
یک دسته‌ی 100 تایی چک پول 500.000 ریالی می‌شود 50 میلیون ریال و یا 5 میلیون تومان.
با یک دسته‌ی 100 تایی چک پول 500.000 ریالی چه چیزهایی می‌توانیم بخریم؟ تلویزیون، مبلمان، موتور سیکلت، دو دستگاه کامپیوتر

3- در هر ردیف، عدد وسطی به کدام یک نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم

4- علی و احمد حاصل 12 تا صدهزار تا را به صورت‌های زیر حساب کرده‌اند.

12=12×100,000=1,200,000 صد هزار : روش علی
2=1000,000+200,000=1,200,000 صد هزار 10+ صد هزار 12= صد هزار : روش احمد

روش این دو نفر را توضیح دهید.


علی از ضرب 12 درصد هزار استفاده کرده است.
احمد ابتدا صد هزار را در هم ضرب کرده و سپس 2 صد هزاری دیگر را با آن جمع کرده است.
روش احمد جالب‌تر است زیرا اول بخش با ارزش‌تر جواب و سپس کم ارزش‌تر آن را پیدا کرده است و با هم جمع کرده است.