در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 98 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 98 ریاضی دهم

1- نام شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز در یک سطر جدول زیر نوشته شده‌اند. در سطر دیگر، جمعیت آن شهرها را به طور تقریبی بنویسید (جمعیت دقیق لازم نیست).

کرماناهوازتبریزشیرازاصفهانمشهدتهرانشهر
100000010000001500000020000002500000300000012000000جمعیت
جواب کاردرکلاس صفحه 98 ریاضی دهم

رابطهٔ بالا را به صورت پیکانی و زوج مرتب نمایش دهید. آیا این رابطه یک تابع است؟

{(1000000، کرمان)، (1000000، اهواز)، (1500000، تبریز)، (2000000، شیراز)، (2500000، اصفهان)، (3000000، مشهد)، (12000000، تهران)}=f

image 23

بله، تابع است، زیرا به هر شهر تنها یک عدد به عنوان جمعیت نظیر شده است.


2- در هر سطر جدول زیر نمایش‌های مختلف یک رابطه داده شده است. جاهای خالی جدول را کامل و معلوم کنید که آیا این رابطه یک تابع است؟ ردیف آخر را به دلخواه خودتان کامل کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 98 ریاضی دهم
جواب کاردرکلاس صفحه 98 ریاضی دهم

3- الف) کدام یک از رابطه‌های زیر تابع است؟ چرا؟

g={(1,5),(2,9),(2,5),(3,10)}

f={(1,5),(2,9),(3,10)}

رابطه g تابع نیست، چون به عضو 2، دو عضوِ متمایز 5 و 9 نسبت داده شده است.
رابطه‌ی f تابع است، چون هیچ دو زوج مرتب متمایزی دارای مؤلفه‌ی اول برابر نیستند.


ب) با تکمیل جملهٔ زیر برای تشخیص تابع بودن یک رابطه، هنگامی که رابطه به صورت زوج مرتبی ارائه می‌شود، معیاری به دست آورید:

اگر یک رابطه به صورت مجموعه زوج‌های مرتب داده شده باشد، هنگامی این رابطه یک تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن دارای مؤلفه‌های اول برابر نباشند. 

برچسب شده در: