در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

جواب قلمرو زبانی درس اول فارسی دوازدهم

1 -جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید:

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

۲- سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.

( قربت : نزدیکی- غربت : دوری )/ حیات: زندگی – حیاط: محوطه ) / ( منسوب: نسبت داده شده. – منصوب : گماشته )

٣- از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر ، سه واژه مهم املایی بیابید و بنویسید.

ح ( تحیر – فاحش – مفرح ) ق ( مستغرق – مراقبت قربت ) | ع ( خلعت – ربیع – عصاره )

۴- در عبارت زیر ، نقش دستوری ضمایر پیوسته را مشخص کنید

« بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت »

بوی گل مرا ( مفعول ) دامن از دست من ( مضاف الیه )

۵- در متن درس ، نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید.

حذف لفظی : طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت [ است حذف معنوی : بنده همان به ز تقصیر خویش… [ همان بهتر است ]

جواب قلمرو ادبی درس اول فارسی دوازدهم

1- واژه های مشخص شده ، نماد چه مفاهیمی هستند؟

ای مرغ سحرا عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد مرغ سحر: کسانی که فقط ادعای عشق می کند پروانه : عاشق حقیقی

۲- با توجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابری بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

الف) آرایه مشترک دو عبارت را بنویسید.

سجع ( کشیده ، رسیده – بگسترد ، بپرورد ) تشبیه ( بارن رحمت – خوان نعمت – فراش باد صبا – دایه ابر بهاری – بنات نبات) |

ب) قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبی است ؟

استعاره ( گل ها و سبزه ها مانند فرش زمردین هستند)

جواب قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم

۱- معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید:

عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که : ما عبدناک حق عباد تک . یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

٢- مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بنویسید:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری همه برای زندگی تو تلاش می کنند تا تو در غفلت و بی خبری نمانی

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

وقتی تو پشتیبان امت هستی ، پس غمی نیست. گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ انسان عاشق وقتی به مرحله فنا فی الله می رسد دهانش دوخته می شود.

٣- از کدام سطر درس ، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است ؟

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی بر کشد وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای گر کسی وصف او ز من پرسد

بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوق اند

برنیاید زکشتگان آواز گنج حکمت گمان

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید