جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم


haladars بهمن 2, 1400 دقیقه مطالعه
جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

جواب قلمرو زبانی درس اول فارسی دوازدهم

1 -جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید:

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم

۲- سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.

( قربت : نزدیکی- غربت : دوری )/ حیات: زندگی – حیاط: محوطه ) / ( منسوب: نسبت داده شده. – منصوب : گماشته )

٣- از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر ، سه واژه مهم املایی بیابید و بنویسید.

ح ( تحير – فاحش – مفرح ) ق ( مستغرق – مراقبت قربت ) | ع ( خلعت – ربيع – عصاره )

۴- در عبارت زیر ، نقش دستوری ضمایر پیوسته را مشخص کنید

« بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت »

بوی گل مرا ( مفعول ) دامن از دست من ( مضاف اليه )

۵- در متن درس ، نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید.

حذف لفظی : طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت [ است حذف معنوی : بنده همان به ز تقصیر خویش… [ همان بهتر است ]

جواب قلمرو ادبی درس اول فارسی دوازدهم

1- واژه های مشخص شده ، نماد چه مفاهیمی هستند؟

ای مرغ سحرا عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد مرغ سحر: کسانی که فقط ادعای عشق می کند پروانه : عاشق حقیقی

۲- با توجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابری بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

الف) آرایه مشترک دو عبارت را بنویسید.

سجع ( کشیده ، رسیده – بگسترد ، بپرورد ) تشبیه ( بارن رحمت – خوان نعمت – فراش باد صبا – دایه ابر بهاری – بنات نبات) |

ب) قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبی است ؟

استعاره ( گل ها و سبزه ها مانند فرش زمردین هستند)

جواب قلمرو فکری درس اول فارسی دوازدهم

۱- معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید:

عاكفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که : ما عبدناك حق عباد تک . یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

٢- مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بنویسید:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری همه برای زندگی تو تلاش می کنند تا تو در غفلت و بی خبری نمانی

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتيبان؟

وقتی تو پشتیبان امت هستی ، پس غمی نیست. گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ انسان عاشق وقتی به مرحله فنا في الله می رسد دهانش دوخته می شود.

٣- از کدام سطر درس ، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است ؟

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی بر کشد وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای گر کسی وصف او ز من پرسد

بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوق اند

برنیاید زکشتگان آواز گنج حکمت گمان

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دوازهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه